جمهوری خلق چین

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فھرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران

فهرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران صادرات انجیر، پسته، برگ ...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی در چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی ت...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی تضمین عملکرد آنه...
ادامه ...